خلاصه ی قسمت چهارم:

این قسمت راجبه اینکه چه گفتگو هایی بین رضا و آقای مقدم شد، بالاخره چه اتفاقی برای مساله ی مسکن رضا میافته و ... که بهتره خودتون در ادامه ی مطلب مطالعه کنید