توی این پست میخوام راجبه شبکه های اجتماعی و جایگاهشون بین ما ایرانی ها صحبت کنم. یه فلش بک به چند سال گذشته زمانی که انقدر این شبکه ها همه گیر نشده بودن بزنم و اونو با وضعیت و محبوبیت الان شون بین ما ایرانی ها مقایسه کنم...

چیزی که شما قراره بخونید در واقع همون نیمه ی پر لیوان هست که دیگه نگاه بهش عادی شده و ما اهمیت و تاثیر مهم اون رو فراموش کردیم. لطفا بخونید و کمی روش فکر کنید که چطور و چرا ما تا این حد وابستگی پیدا کردیم به این شبکه ها و از چه چیز هایی دور شدیم و از دستشون دادیم...