خلاصه ی قسمت هفتم:

در این قسمت در حالی که رضا توی خودش فرو رفته و در حال فکر و خیال درباره ی اتفاقات این مدت هست ناگهان صدای تق تق در رو میشنوه که ...