میدوزم
شادی را به غم
زیاد را به کم
درخت را به ریشه
گاهی را به همیشه
و خودم را به خود

.

.

.

دلنویس ۰۱۴